Ισχαιμικά Εγκεφαλικά Έμφρακτα Οπίσθιας Κυκλοφορίας: Δημογραφικοί Παράγοντες, Εντόπιση και Αιτιολογία σε μια Σειρά Ασθενών Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου

Μαϊόβης Π., Ιωαννίδης Π., Μπαλαμούτσος Γ., Κοντογούνης Γ., Μπουφίδου Α.*, Καρακώστας  Δ.

Β’ Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

*Α’ Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

 

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΙΑΕΕ) της οπίσθιας κυκλοφορίας παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες όσον αφορά τα κλινικά τους χαρακτηριστικά και την αιτιολογία τους.

Μέθοδος: Επιλέχθηκαν οι ασθενείς που σε μια χρονική περίοδο 2 ετών νοσηλεύτηκαν λόγω Ισχαιμικού Εγκεφαλικού Επεισοδίου σε Νευρολογική κλινική τριτοβάθμιου νοσοκομείου.

Αποτελέσματα: Από τον Απρίλιο του 2008 έως τον Απρίλιο του 2010 καταγράφηκαν 31 ασθενείς με έμφρακτο οπίσθιας κυκλοφορίας με μέσο όρο ηλικίας 60.3 έτη. Συχνότερος αγγειακός παράγοντας κινδύνου αναδείχθηκε η αρτηριακή υπέρταση (67.7%). Σε 10 ασθενείς (32.3%) αναδείχθηκε έμφρακτο στο άπω τμήμα, σε 15 ασθενείς (48.4%) στο μέσο τμήμα και σε 6 ασθενείς (19.4%) στο εγγύς τμήμα άρδευσης της οπίσθιας

κυκλοφορίας. Αιτιολογική διερεύνηση ανέδειξε νόσο μικρών αγγείων σε 12 ασθενείς (38.7%), νόσο μεγάλων αγγείων σε 10 ασθενείς (32.3%) και καρδιοεμβολισμό σε 4 ασθενείς (12.9%) ενώ σε 5 περιπτώσεις δε στοιχειοθετήθηκε αιτία για το ΙΑΕΕ παρά τον ενδελεχή παρακλινικό έλεγχο.

Τα καρδιοεμβολικής αρχής έμφρακτα εντοπίζονταν συχνότερα στο άπω τμήμα άρδευσης της οπίσθιας κυκλοφορίας συγκριτικά με τα έμφρακτα λόγω νόσου μικρών ή μεγάλων αγγείων.

Συζήτηση: Tα ΙΑΕΕ της οπίσθιας κυκλοφορίας στην παρούσα μελέτη φάνηκε να αφορούν νεότερους σε ηλικία ασθενείς, με τουλάχιστον ένα αγγειακό παράγοντα κινδύνου, εντοπίζονταν συχνότερα στο μέσο τμήμα άρδευσης της οπίσθιας κυκλοφορίας και οφείλονταν σε μεγαλύτερο ποσοστό σε αθηρωμάτωση μικρών αλλά και μεγάλων αγγείων.

PDF (450KB)