Σχετικά με το περιοδικό

Το περιοδικό ΑΡΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ κυκλοφορεί κάθε δύο μήνες και αποτελεί το επίσημο όργανο της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας. Με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ2α/Γ.Π.οικ. 66198/1/6/2006, που δημοσιεύφθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1034/Β/1-08-2006, προστέθηκε στον κατάλογο των περιοδικών με Εθνική Αναγνώριση.

Τρέχον τεύχος

Τόμ. 32 Αρ. 4 (2023): Τόμος 32, Τεύχος 4, 2023
					Προβολή του Τόμ. 32 Αρ. 4 (2023): Τόμος 32, Τεύχος 4, 2023
Δημοσιευμένα: 28-09-2023

Πλήρες τεύχος

Κατευθυντήριες οδηγίες/ Συστάσεις

Αναφορές περιπτώσεων

Προβολή όλων των τευχών