Σχετικά με το περιοδικό

Το περιοδικό ΑΡΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ κυκλοφορεί κάθε δύο μήνες και αποτελεί το επίσημο όργανο της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας. Με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ2α/Γ.Π.οικ. 66198/1/6/2006, που δημοσιεύφθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1034/Β/1-08-2006, προστέθηκε στον κατάλογο των περιοδικών με Εθνική Αναγνώριση.

Τρέχον τεύχος

Τόμ. 31 Αρ. 6 (2022): Τόμος 31, Τεύχος 6, 2022
					Προβολή του Τόμ. 31 Αρ. 6 (2022): Τόμος 31, Τεύχος 6, 2022
Δημοσιευμένα: 30-01-2023

Πλήρες τεύχος

Research article

Αναφορές περιπτώσεων

Άρθρα ανασκόπησης

Προβολή όλων των τευχών