Σχετικά με το περιοδικό

Το περιοδικό ΑΡΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ κυκλοφορεί κάθε δύο μήνες και αποτελεί το επίσημο όργανο της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας. Με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ2α/Γ.Π.οικ. 66198/1/6/2006, που δημοσιεύφθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1034/Β/1-08-2006, προστέθηκε στον κατάλογο των περιοδικών με Εθνική Αναγνώριση.

Τρέχον τεύχος

Τόμ. 33 Αρ. 2 (2024): Tόμος 33, Τεύχος 2, 2024
					Προβολή του Τόμ. 33 Αρ. 2 (2024): Tόμος 33, Τεύχος 2, 2024
Δημοσιευμένα: 15-05-2024

Πλήρες τεύχος

Άρθρα ανασκόπησης

Προβολή όλων των τευχών