Υποβολές

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να κάνετε μία υποβολή.

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής

Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Βεβαιωθείτε ότι το χειρόγραφο συμμορφώνεται με τον μέγιστο αριθμό λέξεων.
 • Τίτλος του άρθρου στα Ελληνικά και στα Αγγλικά με κεφαλαία γράμματα και τα ονόματα των συγγραφέων να αναφέρονται με μικρα γράμματα.
 • Δομημένη περίληψη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά
 • Η υποβολή δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό για εξέταση (ή έχει δοθεί μια εξήγηση στα Σχόλια προς τον επιμελητή).
 • Έως πέντε λέξεις ευρετηριασμού (κατά προτίμηση από το MeSH Hellas-Βιοϊατρική Ορολογία) στα Ελληνικά
  και στα Αγγλικά.
 • Υποβάλετε το αρχείο κειμένου της εργασίας ως επεξεργάσιμο αρχείο, όπως .doc ή .docx (όχι ως .pdf), υπό μορφή εγγράφου OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ή WordPerfect.
 • Το κείμενο έχει μονό διάκενο, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 12, χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) . Όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, πλησίον του σημείου του κειμένου όπου γίνεται η πρώτη αναφορά και θα πρέπει να αριθμούνται αναλόγως της σειράς εμφάνισης στο κείμενο.
 • Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς.
 • Περιορίστε τα acknowledgements στο μέγιστο 50 λέξεις.
 • Αναφέρατε την ενημερωμένη συγκατάθεση και την προεγγραφή της μελέτης στην ενότητα Μέθοδοι της εργασίας σας. Αναφέρατε την δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής σας στο τέλος, εάν υπάρχουν.
 • Η βιβλιογραφία παρατίθεται στις τελευταίες σελίδες των άρθρων. Χρησιμοποιήστε βιβλιογραφικές παραπομπές σε στυλ AMA. Όλα τα ονόματα των συγγραφέων παρατίθενται στις βιβλιογραφικές παραπομπές (μέχρι 6 και στη συνέχεια «και συν.» ή «et al»). Παρέχετε διευθύνσεις URL για τις αναφορές, όπου είναι διαθέσιμες.
 • Βεβαιωθείτε ότι κάθε παραπομπή υπάρχει στη λίστα αναφοράς και αντίστροφα.
 • Κατά την υποβολή μιας αναθεώρησης, παρέχετε δύο αναθεωρημένες εκδόσεις: η μία με επισημασμένες τις αλλαγές και η άλλη χωρίς επισημάνσεις. Διαγράψτε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις της εργασίας.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς

Ενότητες:

 1. Γενικά
 2. Στόχοι και σκοποί του περιοδικού
 3. Κατηγορίες εργασιών και προαπαιτούμενα
 4. Προετοιμασία της Υποβολής
 5. Πολιτική έκδοσης και ζητήματα ηθικής 
 6. Διαδικασία Δημοσίευσης Μετά την Αποδοχή
 7. Στοιχεία Επικοινωνίας Συντακτικού Γραφείου

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι συγγραφείς θα πρέπει να σημειώσουν ότι η υποβολή του άρθρου συνεπάγεται πως το περιεχόμενο δεν έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση αλλού, παρά μόνο ως σύντομη περίληψη στα πρακτικά μιας επιστημονικής συνάντησης ή συμποσίου.

Λίστα ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

 

Διαβάστε προσεκτικά τη λίστα ελέγχου. Οι εργασίες που δεν συνάδουν με τη λίστα ελέγχου ενδέχεται να μην υποβληθούν για διόρθωση.

 • Βεβαιωθείτε ότι το χειρόγραφο συμμορφώνεται με τον μέγιστο αριθμό λέξεων.
 • Τίτλος του άρθρου στα Ελληνικά και στα Αγγλικά με κεφαλαία γράμματα και τα ονόματα των συγγραφέων να αναφέρονται με μικρα γράμματα.
 • Εισαγάγετε όλα τα ονόματα (πλήρη ονόματα πχ Νικόλαος Παπαδόπουλος) και τα κέντρα προέλευσης της εργασίας στη διαδικασία υποβολής στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 
 • Δομημένη περίληψη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 •  Έως πέντε λέξεις ευρετηρίου (κατά προτίμηση από το MeSH Hellas-Βιοϊατρική Ορολογία) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 •  Υποβάλετε το αρχείο κειμένου της εργασίας ως επεξεργάσιμο αρχείο, όπως .doc ή .docx (όχι ως .pdf), υπό μορφή εγγράφου OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ή WordPerfect. 
 • Το κείμενο έχει μονό διάκενο, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 12, χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) . Όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, πλησίον του σημείου του κειμένου όπου γίνεται η πρώτη αναφορά και θα πρέπει να αριθμούνται αναλόγως της σειράς εμφάνισης στο κείμενο. 
 • Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς.
 • Περιορίστε τα acknowledgements στο μέγιστο  50 λέξεις.
 • Αναφέρατε την ενημερωμένη συγκατάθεση και την προεγγραφή της μελέτης στην ενότητα Μέθοδοι της εργασίας σας. Αναφέρατε την δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής σας στο τέλος, εάν υπάρχουν.
 • Η βιβλιογραφία παρατίθεται στις τελευταίες σελίδες των άρθρων. Χρησιμοποιήστε βιβλιογραφικές παραπομπές σε στυλ AMA. Όλα τα ονόματα των συγγραφέων παρατίθενται στις βιβλιογραφικές παραπομπές (μέχρι 6 και στη συνέχεια «και συν.» ή «et al»). Παρέχετε διευθύνσεις URL για τις αναφορές, όπου είναι διαθέσιμες.
 • Βεβαιωθείτε ότι κάθε παραπομπή υπάρχει στη λίστα αναφοράς και αντίστροφα.
 • Κατά την υποβολή μιας αναθεώρησης, παρέχετε δύο αναθεωρημένες εκδόσεις: η μία με επισημασμένες τις αλλαγές και η άλλη χωρίς επισημάνσεις. Διαγράψτε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις της εργασίας.

 

Προστασία δεδομένων:

 

Με την υποβολή μια εργασίας ή την αναθεώρηση αυτής, το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι θεσμικές σχέσεις σας, καθώς και άλλα στοιχεία επικοινωνίας που μπορεί να απαιτεί η δημοσίευση, θα χρησιμοποιηθούν για τις τακτικές λειτουργίες της δημοσίευσης, συμπεριλαμβανομένης, όταν είναι απαραίτητο, της κοινής χρήσης με τον εκδότη και συνεργάτες αυτού για την παραγωγή και τη δημοσίευση. Η δημοσίευση και ο εκδότης αναγνωρίζουν τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τους χρήστες κατά τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών και εφαρμόζουν πρακτικές που διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία. 

 

 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Το περιοδικό Αρχεία Κλινικής Νευρολογίας, μετά από διαδικασία κριτικής αναθεώρησης (peer-review) δημοσιεύει πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα, άρθρα ανασκόπησης (συστηματικής ή μη), οδηγίες της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρίας  και θέσεις σχετικά με μελέτες που αφορούν την ιατρική διαχείριση όλων των νευρολογικών καταστάσεων όπως το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η άνοια, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η επιληψία, η κεφαλαλγία, οι κινητικές διαταραχές, οι νευρομυϊκές και λοιμώδεις ασθένειες.

Τα Αρχεία Κλινικής Νευρολογίας, το επίσημο περιοδικό της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας είναι μια διεθνής περιοδική δημοσίευση με κριτές, που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της νευρολογίας καθώς και των υποειδικοτήτων αυτής. Απευθύνεται τόσο σε νευρολόγους που δεν είναι εξειδικευμένοι ως προς την κλινική τους δραστηριότητα όσο και σε εκείνους που έχουν μεν ένα συγκεκριμένο πεδίο ειδικού ενδιαφέροντος αλλά επιπλέον  ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με τις τελευταίες νευρολογικές εξελίξεις. Ως εκ τούτου, δίνεται προτεραιότητα από τους εκδότες σε άρθρα που ενδιαφέρουν την πλειονότητα των νευρολόγων ανεξάρτητα από την υποειδίκευση και την πρακτική τους άσκηση.

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Τα Αρχεία Κλινικής Νευρολογίας δημοσιεύουν άρθρα στη νευρολογία που υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες:*

 • Πρωτότυπες εργασίες
 •  Άρθρα ανασκόπησης
 • Αναφορές περιπτώσεων
 • Σύντομες Επικοινωνίες και επιστολή προς τους Εκδότες
 • Διδακτικές νευρολογικές εικόνες 
 • Κατευθυντήριες οδηγίες
 •  Σχόλια σε πρόσφατες δημοσιεύσεις
 • Νέα

 

 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Κύριο αρχείο κειμένου

Κάθε εργασία πρέπει να έχει μια σελίδα τίτλου με τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Ένας σύντομος τίτλος που περιέχει τις κύριες λέξεις-κλειδιά. Ο τίτλος δεν πρέπει να περιέχει συντομογραφίες.
 2. Τα πλήρη ονόματα των συγγραφέων.
 3. Οι θεσμικές σχέσεις του συγγραφέα με ιδρύματα όπου πραγματοποιήθηκε η εργασία.
 4. Στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αντίστοιχου συγγραφέα για αλληλογραφία. 
 5. Συνολικός αριθμός λέξεων του κειμένου, συμπεριλαμβανομένων της σελίδας τίτλου, των παραπομπών και της δομημένης περίληψης.
 6. Έως πέντε λέξεις-κλειδιά.
 7. Όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, πλησίον του σημείου του κειμένου όπου γίνεται η πρώτη αναφορά και θα πρέπει να αριθμούνται αναλόγως της σειράς εμφάνισης στο κείμενο.

 

Ευχαριστίες 

Οι συνεισφορές από οποιονδήποτε δεν πληροί τα κριτήρια συγγραφής θα πρέπει να παρατίθενται, με την άδεια του συντελεστή, σε μια ενότητα Ευχαριστιών στο χειρόγραφο. Τέτοιοι άνθρωποι περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τεχνικούς, στατιστικολόγους και μεταφραστές.

 Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί η οικονομική και υλική υποστήριξη. Εάν είχατε οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης για τη μελέτη σας, αναφέρετε την πηγή στην ενότητα «Χρηματοδότηση». Υποδείξτε επίσης εάν δεν είχατε χρηματοδότηση.

 

Δομημένη περίληψη (abstract)

Παρέχετε μια δομημένη περίληψη (Ιστορικό, Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα) έως 250 λέξεων. Οι επιστολές προς τον εκδότη δεν χρειάζεται να περιλαμβάνουν δομημένη περίληψη.

 

Λέξεις-κλειδιά

Καταχωρίστε πέντε λέξεις-κλειδιά. Οι λέξεις-κλειδιά θα πρέπει να λαμβάνονται από τη λίστα του προγράμματος περιήγησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ιατρικής των ΗΠΑ (MeSH) στο πρόγραμμα περιήγησης www.nlm.nih.gov/mesh και απο την  αντίστοιχη λίστα Βιοιατρικής ορολογίας MeSH Hellas.

 

Κύριο κείμενο

Το περιοδικό χρησιμοποιεί ελληνική και βρετανική ορθογραφία. 

 

Μέθοδοι και Υλικά

Δώστε το πλήρες όνομα της επιστημονικής επιτροπής ή της επιτροπής ηθικής και δεοντολογίας που ενέκρινε το ερευνητικό σας πρωτόκολλο. Εάν δεν χρειαζόταν καμία έγκριση από την επιτροπή δεοντολογίας, εξηγήστε γιατί δεν χρειαζόταν. Υποδείξτε ότι τα υποκείμενα της μελέτης ή οι συγγενείς τους έδωσαν ενημερωμένη συγκατάθεση για συμμετοχή στη μελέτη. Εάν υποβάλετε προσωπικά στοιχεία ή αναγνωρίσιμες εικόνες, υποδείξτε ότι είχατε την άδεια του ατόμου για αυτό. Εάν η μελέτη σας είναι καταχωρημένη σε μητρώο, παρακαλούμε δώστε το όνομα/αριθμό της καταχώρησης.

 

Ηθικά πρότυπα

 

Οι μελέτες που χρησιμοποιούν ανθρώπους ή ζώα θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια ρητή δήλωση που να προσδιορίζει το Ίδρυμα ή την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας που ενέκρινε τη μελέτη και κατά προτίμηση να παρέχει τον αριθμό της αντίστοιχης άδειας. Οι συντάκτες διατηρούν το δικαίωμα να απορρίψουν εργασίες εάν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με το αν ακολουθήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες.

 

(i) Μελέτες που αφορούν ανθρώπινα υποκείμενα

Όταν χρησιμοποιούνται ανθρώπινα υποκείμενα, τα χειρόγραφα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση ότι τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν με την κατανόηση και τη γραπτή συγκατάθεση κάθε υποκειμένου και ότι η μελέτη είναι σύμφωνη με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Journal of American Medical Association. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται η απόφαση της επιστημονικής επιτροπής/επιτροπής ηθικής και δεοντολογίας που ενέκρινε τη μελέτη και να αναφέρεται ρητά η έγκρισή της.

 

Άδειες

Το υλικό που αντιγράφεται από άλλες πηγές πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή δήλωση τόσο από τον συγγραφέα όσο και από τον εκδότη που δίνει άδεια στο ΑρΚλιΝΕ για αναπαραγωγή. Λάβετε έγγραφη άδεια από τουλάχιστον έναν συντάκτη άρθρων που βρίσκονται ακόμη υπό έκδοση, αδημοσίευτων δεδομένων και προσωπικών επικοινωνιών. Αποτελεί ευθύνη του συγγραφέα να διασφαλίσει τη λήψη των αδειών.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

Όλες οι αναφορές θα πρέπει να είναι αριθμημένες διαδοχικά με σειρά εμφάνισης και να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρεις. Στο κείμενο οι παραπομπές θα πρέπει να είναι εντός παρένθεσης. Οι τίτλοι των περιοδικών είναι συντετμημένοι. Οι συντομογραφίες μπορούν να βρεθούν στα ακόλουθα: MEDLINE, Index Medicus.

Ακολουθούν παραδείγματα απαιτήσεων περιεχομένου μιας βιβλιογραφικής αναφοράς:

Άρθρο σε περιοδικό:

 

Φόρμα

Author 1; Author 2; Author 3; Author 4; Author 5;Author 6 etc. Title of the article. Journal Abbreviation Year, Volume, Firstpage–Lastpage. 

Παράδειγμα

Rizzo MA, Hadjimichael OC, Preiningerova J, Vollmer TL. Prevalence and treatment of spasticity reported by multiple sclerosis patients. Mult Scler. 2004;10(5):589-95.

Βιβλίο:

 

Φόρμα

Author 1; Author 2; Author 3; etc. Title of the Book, Edition (if available); Publisher: City, Country, Year; Chapter (optional), pp. Page range (optional), ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X. 

Παράδειγμα

 Voet D, Voet JG. Biochemistry. New York: John Wiley & Sons; 1990. 1223 p.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το στυλ αναφοράς AMA αναφερθείτε στο εγχειρίδιο.

 

 

Πίνακες

Οι πίνακες πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να αναπαράγουν πληροφορίες που περιέχονται ήδη στο κείμενο. Θα πρέπει να παρέχονται ως επεξεργάσιμα τμήματα του κειμένου και όχι ως εικόνες από αντιγραφή. Οι λεζάντες πρέπει να είναι συνοπτικές και περιεκτικές – ο πίνακας, η λεζάντα και οι υποσημειώσεις πρέπει να είναι κατανοητές χωρίς να απαιτείται αναφορά στο κείμενο. Όλες οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε πίνακα θα πρέπει να ορίζονται στις υποσημειώσεις. Τα σύμβολα υποσημείωσης: #, ¥, §, ¶, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται (με αυτή τη σειρά) και τα *, **, *** θα πρέπει να δεσμεύονται για τις τιμές P. Στατιστικά μέτρα όπως το SD ή το SEM θα πρέπει να προσδιορίζονται στις επικεφαλίδες.

 

Λεζάντες εικόνων

 

Οι λεζάντες πρέπει να είναι συνοπτικές και περιεκτικές  χωρίς να απαιτείται αναφορά στο κείμενο. Συμπεριλάβετε ορισμούς για τυχόν χρησιμοποιούμενα σύμβολα και ορίστε/εξηγήστε όλες τις συντμήσεις και τις μονάδες μέτρησης.

 

Εικόνες

Παρόλο που οι συγγραφείς ενθαρρύνονται να στέλνουν εικόνες της υψηλότερης ποιότητας, για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας αξιολόγησης, μπορούν να γίνονται αποδεκτές ποικίλες μορφές, μεγέθη και αναλύσεις.

 

Γενική μορφοποίηση/στυλ

Τα ακόλουθα σημεία παρέχουν γενικές συμβουλές για τη μορφοποίηση και το στυλ. 

Μονάδες μέτρησης: Οι μετρήσεις πρέπει να δίνονται σε μονάδες SI ή SI. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες SI.

Συντομογραφίες: Γενικά, οι όροι δεν πρέπει να συντομεύονται εκτός εάν χρησιμοποιούνται επανειλημμένα και η συντομογραφία είναι χρήσιμη για τον αναγνώστη. Αρχικά, χρησιμοποιήστε τη λέξη πλήρως, ακολουθούμενη από τη συντομογραφία στην παρένθεση. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε μόνο τη συντομογραφία.

 

Ηθικές αρχές

Πρωτοτυπία της εργασίας

 

Το ΑρΚλιΝε δεσμεύεται να εξετάζει μόνο εργασίες που δεν έχουν δημοσιευθεί ή υποβληθεί αλλού [με εξαίρεση τις κατευθυντήριες γραμμές ή άρθρα που έχουν μεταφραστεί από άλλες γλώσσες]. Επιβεβαιώστε την πρωτοτυπία της εργασίας σας συμπληρώνοντας την 

Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων. Καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για τον εντοπισμό λογοκλοπής κατά την διαδικασία αξιολόγησης από κριτές. 

Δεν θεωρούμε λογοκλοπή τη συμπερίληψη δεδομένων από περιλήψεις συνεδρίων ή poster, αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε συνέδρια/ημερίδες ή δεδομένα που προέρχονται από βάσεις δεδομένων αποτελεσμάτων (δεδομένα χωρίς ερμηνεία, συζήτηση, πλαίσιο ή συμπεράσματα με τη μορφή πινάκων και κειμένου).

Εάν οι συντάκτες έχουν λόγους να υποπτεύονται λογοκλοπή ή επανάληψη ήδη δημοσιευμένης εργασίας, θα επικοινωνήσουν με τον συγγραφέα για εξηγήσεις. Εάν δεν δοθεί ικανοποιητική εξήγηση, θα επικοινωνήσουν με το ίδρυμα του συγγραφέα ή άλλη αρμόδια αρχή για να διαπιστωθούν τα γεγονότα. Εάν οι λόγοι υποψίας φαίνονται βάσιμοι, οι συντάκτες μπορούν να δημοσιεύσουν μια ανάκληση ή να αναθέσουν το θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας Δημοσιεύσεων (ΕΔΔ).

 

 1. Πολιτική έκδοσης και ζητήματα ηθικής

Ομότιμη αναθεώρηση και αποδοχή εργασιών

Τα κριτήρια αποδοχής προς δημοσίευση για όλες τις επιστημονικές εργασίες που κατατίθενται στο περιοδικό Αρχεία Κλινικής Νευρολογίας είναι η ποιότητα, η πρωτοτυπία αλλά και η σημασία της περιγραφόμενης έρευνας και των αποτελεσμάτων της για το αναγνωστικό κοινό. Η διαδικασία αναθεώρησης (peer-review) στο Αρχεία Κλινικής Νευρολογίας ακολουθεί την μονή-τυφλή μέθοδο. Κάθε εργασία η οποία κατατίθεται υπόκειται αρχικής αξιολόγησης από τον αρμόδιο εκδότη, ώστε να πραγματοποιηθεί διαλογή με βάση την καταλληλόλητά της σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια ποιότητας και συνάφειας. Μόνο οι εργασίες οι οποίες περνούν αυτό το αρχικό στάδιο θα υπόκεινται σε ομότιμη αναθεώρηση.

Εργασίες οι οποίες  κατατίθενται από συγγραφείς με επιστημονικές ή και επαγγελματικές σχέσεις με μέλη της εκδοτικής ομάδας, πρόκειται να αποστέλλονται σε μέλη της εκδοτικής ομάδας χωρίς αντίστοιχη σχέση με τους συγγραφείς. Το προηγηθέν βήμα, καθώς και περαιτέρω έλεγχοι για την ακεραιότητα της διαδικασίας αποσκοπούν στο να διαφυλάξουν την ακεραιότητα και αμεροληψία της ομότιμης αναθεώρησης.

 

Σύμφωνα με τη διεθνή βάση δεδομένων βιοϊατρικών δημοσιεύσεων MEDLINE, κάθε περιοδική δημοσίευση αξιολογείται με βάση τις κάτωθι απαιτήσεις αυτού, από τους συγγραφείς του: (α) την κατάθεση δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων (β) την διενέργεια έρευνας κατόπιν ενημερωμένης συγκατάθεσης και (γ) την έγκριση από επιτροπή βιοηθικής και διασφάλιση των δικαιωμάτων ζώων, ανάλογα το είδος της μελέτης.

 

Οι συγγραφείς θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων ακόμη και επί απουσίας αυτής. Επί παραδείγματι, η δήλωση «Οι συγγραφείς δεν αναφέρουν ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων» επαρκεί ώστε να χαρακτηριστεί αντίστοιχα το ενδεχόμενο αυτό.

 

Κλινικές μελέτες και ανθρώπινα δικαιώματα

Για έρευνες οι οποίες αφορούν ανθρώπους ως μετέχοντες (ήτοι κλινικές μελέτες), αναμένεται πλήρης συμμόρφωση με τις αρχές της διακήρυξης του Helsinki (βλέπε Declaration of Helsinki).

 

 

 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

 

Άρθρα που γίνονται αποδεκτά για δημοσίευση

Το περιοδικό διασφαλίζει ότι τα άρθρα που γίνονται δεκτά για δημοσίευση δημοσιεύονται στο διαδίκτυο λίγο μετά την στοιχειοθέτηση του αντίστοιχου τεύχους του περιοδικού.

 

Proofs

Οι συγγραφείς θα λαμβάνουν ένα email με οδηγίες και σύνδεσμο που θα παραπέμπει σε ένα online κείμενο του άρθρου τους προ δημοσίευσης.
Θα πρέπει πολύ προσεχτικά να ελέγξουν το άρθρο για τυχόν τυπογραφικά ή άλλα λάθη καθώς και για την εμφάνιση των εικόνων και πινάκων που συνοδεύουν το άρθρο τους. Μέσα σε 48 ώρες από την παραλαβή του email αυτού θα πρέπει να στέλνουν αποδοχή ή τις διορθώσεις που έχουν. Στην περίπτωση που υπάρχουν διορθώσεις γίνονται από την εταιρεία που εκδίδει το περιοδικό και η γραμματεία ξαναστέλνει τα proofs για έναν τελευταίο έλεγχο στους συγγραφείς. 

 

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Για ερωτήσεις σχετικά με τις υποβολές, επικοινωνήστε με το info@jneurology.gr

Πρωτότυπες εργασίες

max. 4000 λέξεις συμπεριλαμβανομένων: Εισαγωγή, Μέθοδος, Αποτελέσματα και Συζήτηση. Επιτρέπονται το μέγιστο έξι εικόνες ή πίνακες.

 

Άρθρα ανασκόπησης

max. 6000 λέξεις συμπεριλαμβανομένων Εισαγωγή, Μέθοδος, Αποτελέσματα και Συζήτηση. Επιτρέπονται το πολύ οκτώ σχήματα ή πίνακες. Προτιμώνται οι συστηματικές ανασκοπήσεις.

 

Αναφορές περιπτώσεων

max. 1500 λέξεις. Επιτρέπεται έως δύο σχήματα. Η αποδοχή των αναφορών περιστατικών είναι περιορισμένη και μόνο οι αναφορές που έχουν σημαντική κλινικο-παθολογoανατομική ή εκπαιδευτική συμβολή ή υποδηλώνουν σημαντική αλλαγή διάγνωσης ή θεραπείας θα γίνονται δεκτές. 

Σύντομες Επικοινωνίες και γράμματα προς την σύνταξη

max. 1500 λέξεις,. Επιτρέπονται δύο πίνακες ή σχήματα και το πολύ δεκαπέντε αναφορές. Οι επιστολές εκφράζουν απόψεις σχετικά με άρθρα που δημοσιεύονται στα Αρχεία Κλινικής Νευρολογίας ή παρουσιάζουν ιδέες/ευρήματα επιστημονικού ενδιαφέροντος που δεν αποτελούν πρωτότυπη έρευνα.

Διδακτικές νευρολογικές εικόνες

Περιλαμβάνουν φωτογραφίες, ενδιαφέροντα νευροαπεικονιστικά ευρήματα και βίντεο. Ανώτατο όριο οι 4 εικόνες και 200 λέξεις μέγιστο.

Επιλογές και σχολιασμός βιβλιογραφίας

max. 6000 λέξεις, 8 πίνακες ή σχήματα και 100 αναφορές. Ο αριθμός λέξεων δεν περιλαμβάνει τη σελίδα τίτλου, την περίληψη, τις συγκρούσεις συμφερόντων, τις παραπομπές και τα υπομνήματα των πινάκων και των σχημάτων. Οι κατευθυντήριες οδηγίες προετοιμάζονται από ομάδες εργασίας που ορίζονται από την EΝΕΕ και εξετάζονται από την Επιστημονική Επιτροπή της ΕΝΕΕ. 

Κατευθυντήριες οδηγίες/ Συστάσεις

max. 6000 λέξεις, 8 πίνακες ή σχήματα και 100 αναφορές. Ο αριθμός λέξεων δεν περιλαμβάνει τη σελίδα τίτλου, την περίληψη, τις συγκρούσεις συμφερόντων, τις παραπομπές και τα υπομνήματα των πινάκων και των σχημάτων. Οι κατευθυντήριες οδηγίες προετοιμάζονται από ομάδες εργασίας που ορίζονται από την EΝΕΕ και εξετάζονται από την Επιστημονική Επιτροπή της ΕΝΕΕ.

Νέα

Επιστημονικά νέα που αφορούν νευρολόγους, όπως νέα της ΕΝΕΕ, ανακοινώσεις συνεδρίων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθενται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.