ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΈΒΙΑΣ ΘΡΟΜΒΌΛΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΉ ΜΕ ΟΞΎ ΙΣΧΑΙΜΙΚΌ ΑΓΓΕΙΑΚΌ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΌ ΕΠΕΙΣΌΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΌΣΦΑΤΗ ΣΟΒΑΡΉ ΑΙΜΌΠΤΥΣΗ ΛΌΓΩ ΥΠΟΚΕΊΜΕΝΩΝ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΏΝ

Συγγραφείς

  • Αικατερίνη Θεοδώρου
  • Βασιλική Κότσαλη-Πετεινέλλη
  • Μαριάννα Μπρέγιαννη
  • Λίνα Παλαιοδήμου
  • Μαριάννα Παπαδοπούλου
  • Μαρία Μαΐλη
  • Αναστάσιος Μπονάκης
  • Κωνσταντίνος Βουμβουράκης
  • Γεώργιος Τσιβγούλης

Λέξεις-κλειδιά:

αιμόπτυση, βρογχεκτασίες, μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενδοφλέβια θρομβόλυση

Περίληψη

Εισαγωγή: Σε υπάρχουσες βιβλιογραφικές αναφορές, οι βρογχεκτασίες του πνευμονικού παρεγχύματος
έχουν συνδεθεί με θανατηφόρες επιπλοκές σε ασθενείς που έλαβαν ενδοφλέβια θρομβόλυση λόγω εμ-
φράγματος του μυοκαρδίου. Η ασφάλεια όμως της ενδοφλέβιας θρομβόλυσης σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) και προϋπάρχουσα βρογχεκτασία μένει να διερευνηθεί.
Μέθοδοι: Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε ένα περιστατικό, που αφορά γυναίκα 74 χρονών, η οποία
έλαβε ενδοβλέβια θρομβόλυση λόγω οξέος ισχαιμικού ΑΕΕ παρά την αναφερόμενη πρόσφατη αιμόπτυση
σε έδαφος γνωστών βρογχεκτασιών.
Αποτελέσματα: Ασθενής 74 ετών με αναφερόμενη αιμόπτυση προ 8ώρου σε έδαφος γνωστών εκτε-
ταμένων βρογχεκτασιών, προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών μετά από οξεία εγκατάσταση αρι-
στερής ημιπληγίας, δυσαρθρίας, στροφής βλέμματος προς τα δεξιά και μειωμένου επιπέδου επικοινωνίας (NIHSS-Score-εισόδου:22), εντός 75 λεπτών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Η ασθενής έλαβε επιτυχώς
ενδοφλέβια θρομβόλυση, οδηγώντας σε σαφή βελτίωση της νευρολογικής της συμπτωματολογίας (NIHSSScore-
εξιτηρίου:2). Τα απεικονιστικά ευρήματα αποκάλυψαν πολλαπλά έμφρακτα σε διαφορετικές αρτηρια-
κές κατανομές, χωρίς αιμορραγική μετατροπή. Ο καρδιολογικός έλεγχος με 24ώρο monitoring του καρδια-
κού ρυθμού ανέδειξε παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή, ως υποκείμενη αιτία των ισχαιμικών εγκεφαλικών.
Συζήτηση: Η εμπειρία μας από το παραπάνω περιστατικό δεικνύει την ασφάλεια της ενδοφλέβιας θρομ-
βόλυσης ακόμα και σε περιπτώσεις ασθενών με πρόσφατη αιμόπτυση λόγω υποκείμενων βρογχεκτασιών.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

28-04-2022

Τεύχος

Ενότητα

Αναφορές περιπτώσεων