ΈΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΏΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΏΝ ΕΠΕΙΣΟΔΊΩΝ (ΑΕΕ) ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΏΝ (EUROPEAN STROKE ORGANIZATION) ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΚΛΙΝΙΚΏΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΎΟΥΝ ΟΞΈΑ ΑΕΕ

Συγγραφείς

 • Απόστολος Σαφούρης
 • Rudolf Jobst
 • Θεόδωρος Καραπαναγιωτίδης
 • Σωτήριος Γιαννόπουλος
 • Μαρία Γρύλλια
 • Αργυρώ Κιαμίλη
 • Οδυσσέας Καργιώτης
 • Κλέαρχος Ψυχογιός
 • Θωμάς Τέγος
 • Ελένη Μπακόλα
 • Βασίλειος Τεντολούρης-Πιπεράς
 • Βασιλοπούλου Σοφία
 • Γεώργιος Τσιβγούλης
 • Panayiotis Μήτσια
 • Κωνσταντίνος Βαδικόλιας
 • Λίνα Παλαιοδήμου

Λέξεις-κλειδιά:

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, μονάδες εγκεφαλικών, πιστοποίηση, ποιότητα υπηρεσιών υγείας, European Stroke Organization, Ελλάδα

Περίληψη

Οι σύγχρονες εξελίξεις της θεραπευτικής του οξέος ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) έθε-
σαν ένα τέλος στη μηδενιστική προσέγγιση των ΑΕΕ, τουλάχιστον θεωρητικά. Στην πράξη, η εφαρμογή των
αποδεδειγμένων αποτελεσματικών θεραπειών υστερεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Η διαδικασία πιστο-
ποίησης μονάδων ΑΕΕ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εγκεφαλικών (European Stroke Organization, ESO)
δύναται να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας για τους ασθενείς με ΑΕΕ. Η διαδι-
κασία είναι απλή αλλά ιατροί ανεξοικείωτοι με διαδικασίες πιστοποίησης ίσως διστάσουν να προχωρήσουν
σε αίτηση του κέντρου στο οποίο εργάζονται. Επιπλέον, διαφορές στην καθημέρα κλινική πρακτική μεταξύ
Ευρωπαϊκών κρατών αυξάνουν την ανομοιογένεια και δυσχεραίνουν την παρουσίαση μιας κλινικής που νοση-
λεύει ασθενείς με ΑΕΕ με τρόπο που να δείχνει προσαρμοσμένη στον ορισμό μιας μονάδας ΑΕΕ σύμφωνα με
τον ESO. H παρούσα περιγραφή στοχεύει να βοηθήσει τους ιατρούς που διαχειρίζονται ασθενείς με ΑΕΕ στο
να δημιουργήσουν μια συνολική παρουσίαση της κλινικής τους, ώστε να ευοδωθεί η ευρωπαϊκή πιστοποίη-
ση εκείνων των ελληνικών μονάδων που παρέχουν ήδη υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στους ασθενείς με ΑΕΕ
αλλά παρουσιάζουν ελάσσονες ελλείψεις, που δεν είναι όμως απαγορευτικές της ευρωπαϊκής πιστοποίησης.
Αναφέρονται ηλεκτρονικές πηγές εκπαίδευσης και πιστοποίησης με ελεύθερη πρόσβαση. Παρουσιάζονται
συνοπτικά κάποια προβλήματα που αφορούν την επείγουσα διαχείριση ασθενών με ΑΕΕ στη χώρα μας με την
ελπίδα να προωθηθεί ο διάλογος που θα οδηγήσει σε πρωτοβουλίες εναρμόνισης των κλινικών πρακτικών
με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες. Η μετάφραση των επιστημονικών επιτευγμάτων στην καθημέρα
κλινική πρακτική διαχείρισης των ΑΕΕ στην Ελλάδα είναι η μεγάλη πρόκληση για τους ιατρούς που διαχει-
ρίζονται ασθενείς με ΑΕΕ στη χώρα μας. Είναι αδήριτη ανάγκη η εμβάθυνση της συνεργασίας με τις αρχές
δημόσιας υγείας της χώρας προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας στους Έλληνες
ασθενείς με ΑΕΕ.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

28-04-2022

Τεύχος

Ενότητα

Αναφορές περιπτώσεων