ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΆ ΕΥΡΉΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΎ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΎ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΊΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΊΕΣ

Συγγραφείς

  • Δανάη-Ελένη Στεφάνου
  • Μαρία-Ιωάννα Στεφάνου
  • Βασίλειος Κ. Κατσαρός

Λέξεις-κλειδιά:

Απεικόνιση Μαγνητικού́ Συντονισμού́, δευτεροπαθής κεφαλαλγία, προηγμένες τεχνικές απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού, Νευροακτινολογία

Περίληψη

Η κεφαλαλγία είναι ένα από τα συχνότερα συμπτώματα που καλούνται να αξιολογήσουν οι νευρολόγοι
στην κλινική πράξη και σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα διαφορικής διάγνωσης. Η Διεθνής Ταξινόμηση Διαταραχών Κεφαλαλγίας, 3η έκδοση (ICHD-III) ταξινομεί την κεφαλαλγία σε δύο κύριες κατηγορίες: πρωτοπαθή
κεφαλαλγία απουσία υποκείμενης διαταραχής και δευτεροπαθή κεφαλαλγία που αποδίδεται σε υποκείμενη
συστηματική ή νευρολογική νόσο. Η ταξινόμηση της κεφαλαλγίας απαιτεί λήψη λεπτομερούς ιστορικού και
ενδελεχή κλινική εξέταση του ασθενούς, καθώς και συμπληρωματική νευροακτινολογική μελέτη, ειδικά όταν
συνυπάρχουν ευρήματα που υποδεικνύουν την παρουσία υποκείμενης νόσου που πιθανώς απαιτεί άμεση
θεραπευτική παρέμβαση. Οι κύριες αιτίες της δευτεροπαθούς κεφαλαλγίας περιλαμβάνουν λοιμώξεις, φλεγ-
μονώδεις διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος, νεοπλάσματα του εγκεφάλου, αγγειακές παθήσεις
και μεταβολές της δυναμικής της ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ). Η διενέργεια υπολογιστικής
τομογραφίας (CΤ) πραγματοποιείται κυρίως σε οξεία φάση, για τη διαφορική διάγνωση της κεφαλαλγίας,
επί παραδείγματι σε ασθενείς που εμφανίζουν «κεραυνοβόλο-κεφαλαλγία» και στους οποίους τίθεται η
υπόνοια υπαραχνοειδούς αιμορραγίας. Ωστόσο, στην υποξεία φάση, η Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού
(MRI) έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στην αναγνώριση και λεπτομερή αξιολόγηση υποκείμενων αλλοιώσεων
του εγκεφάλου. Η συνδυαστική εφαρμογή των συμβατικών τεχνικών Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού
και των προηγμένων τεχνικών νευροαπεικόνισης, συμπεριλαμβανομένης της απεικόνισης τανυστή διάχυσης,
της αιματικής διήθησης πρώτης διόδου, της φασματοσκοπίας και της λειτουργικής Απεικόνισης Μαγνητικού
Συντονισμού, διευκολύνει την έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση μορφολογικών, λειτουργικών και μεταβο-
λικών αλλαγών, όπως επίσης και την παρακολούθηση της θεραπείας ασθενών με δευτεροπαθή κεφαλαλ-
γία. Στην παρούσα ανασκόπηση θα παρουσιαστούν τα συχνότερα αίτια δευτεροπαθούς κεφαλαλγίας και τα
νευροακτινολογικά τους ευρήματα, εστιάζοντας κυρίως στις συμβατικές και προηγμένες τεχνικές MRI.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

24-07-2022

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα ανασκόπησης